VAN AMATÜR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ

(29.05.2011 Tarihindeki Genel Kurulda Kabul Edilen en son Tüzük Değişikliği

Dernekler Masasına verilen)

 

Madde 1. Federasyonun adı:

 

Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu? dur. Kısa adı ?VAN ASKF? Olup Merkezi Van? dır.

Madde 2. Federasyonu oluşturan spor kulüplerinin isim, adres ve

temsilcileri şunlardır.

 1. .İdmanyurdu Spor Kulübü, Çağ ekmek fabrikası yanı, VAN
 2. Ahmet EĞİLMEZ, Ahmet ÇEKİLMEZ, Salih EŞME.
 3. 2. Çimento Spor Kulübü, Çimento Fabrikası VAN
 4. .Savaş IŞIK, Ahmet ARIYAN, Murat YARDIM
 5. 3. Sağlık spor Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğü VAN
 6. Kurtuluş GÜNDAY, Ahmet ERKOÇ , Rahmi GÜNDÜZ.
 7. 4. Tarım spor Kulübü, il Tarım Müdürlüğü VAN
 8. Nimet BADEM, Necmettin HARMAN , M. Sabri GÜNER.
 9. 5. Vilayet Spor Kulübü, Özel İdare Müdürlüğü VAN

Hüsamettin SÖNMEZ, Ramazan GÖKDEMİR, Cengiz SUVAROĞLU

 1. 6. Sümer bank Kundura Spor Kulübü, Kundura Fabrikası VAN

Ahmet ARTAN, İsmet TAKVA, İbrahim ŞAHİNALP

 1. 7.Gevaş Spor Kulübü Gevaş / VAN
 2. Bahadır SUNGUR, M. Zahir DEMİR, Faruk FEYAT
 3. 8. PTT Spor Kulübü, PTT Başmüdürlüğü VAN

Çetin ATACAN, Kazım KILIÇ , Mustafa ERDEM

 1. 9. İskele spor Kulübü İskele Mahlesi VAN

Mevlüt ÇİLESİZ, Ahmet ERTOSUN , Süleyman YILMAZ

10. Polis gücü spor Kulübü Emniyet Müdürlüğü VAN

Paşa KURŞUNLUOĞLU, Ümit ADIGÜZEL , Dursun ARPALI

11. Köy Hizmetleri Spor Kulübü, Köy Hizmetleri 9.Bölge Mdrl. VAN

Coşkun TATAR, Dumlu AYTARAN, Hikmet YILMAZ.

12. Maliye Spor Kulübü, Defterdarlık Müdürlüğü VAN

Atakan İNALÖZ, Cuma OLGUN, Salih ERYİĞİT

13. Site spor Kulübü Marangozlar Sitesi VAN

Aziz ARIYAN, Mehmet GÜNDÜZ, Mustafa TUNCAY

14. Gürpınar Spor Kulübü Gürpınar / VAN

Bayram KAHRAMAN Faruk İNAL , Zeki DAĞ.

15. Van Spor Kulübü , Emlak Bankası Yanı VAN

Sıddık SARP, Mehmet DÜLGE, Reşit GÜLTAY

16. TEK SPOR Kulübü TEK Van Gölü Müessesesi VAN

Ünal COŞKUN, Süleyman YOĞURTCUOĞLU, Bahattin GERÇEKERVAN

Madde 3. Federasyonun amacı :

Üye kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, imkanlar dahilinde saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, üye spor kulüplerine her alanda imkanlar dahilinde destek olmak ve yardım etmek ile Türk Amatör Sporun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Madde 4. Zorunlu Durumlar :

a). Sporla ilgili yetkili devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş gençlik ve Spor Kulüpleri ile Spor Kulüpleri Federasyona üye olamazlar.

b. Federasyon, tüzel kişilik kazandıktan , tüzük değişikliklerini değişiklikten, her seçim sonunda yönetim ve değer kurullara seçilenlerin ad, soy ad ve adreslerini seçimden itibaren bir ay içinde, Devletin Sporla ilgili Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

c) Federasyon kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez, ilgili devlet kuruluşlarının etkinliklerine müdahale edemez. Uluslar arası spor kuruluşlarıyla resmi bağlantı ve ilişki kuramaz.

Madde 5. İlkeler :

 1. Kulüpler, kulüplerle devlet,gönüllü ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz.
 2. Yasaların ve yönetmeliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar.
 3. Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.
 4. Türk Spor Camiasına ?Türk Spor Ailesi? gözü ile bakar, yönetici,Sporcu,antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmada büyük çaba gösterir.
 5. Tüm Spor dallarında ?Hakemler, yargıç kadar saygındır? ilkesinibenimser,savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.

Madde 6. Etkinlik Konuları :

 1. Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve aynı yardım yapar, bunun için yarışma, müsabaka, maç, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.
 2. Sağlık, sosyal güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir. Üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine uyar.
 3. Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamu oyu oluşturur.
 4. Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve ,yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar
 5. Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.
 6. Her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar.
 7. Konusu ile ilgili üst kuruluşa üye olabilir, yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.
 8. Beden eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarır.
 9. Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalışır. Ve yatırımlar yapar.
 10. Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin, sporla ilgili basın,kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir. Resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve Amatör Sporcuların Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

Madde 7 : Federasyona Nasıl üye olunur :Federasyona yürürlükteki yasa ve yönetmenliklere göre kurulan spor kulüpleri ile devletin kabul ettiği bütün spor dallarında uğraşan spor kulüpleri üye olabilirler.

Federasyona üye olmak isteyen kulüpler kendi genel kurullarında üye olma kararı alarak divan tutanağı, dernek tüzüğü ve genel kurul sonuç bildirimi ile birlikte yazılı olarak başvururlar.

Kulüplerin Federasyona üye olup olmamasına yönetim kurulu ilk toplantısında üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar verir. Karar verme süresi en geç 30 gündür.

Üyeliği kesinleşen kulüpler Federasyon tüzüğü ile bu tüzüğe bağlı yönetmeliklerin ilkelerini kabul etmiş sayılırlar. Kulüplere sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen kulüp üye kayıt defterine kayıt edilir.

Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir

Madde 8. Sporla uğraşan Üye Kulüp ve Derneklerin Federasyona üye olabilmeleri ve Yükümlülükleri :

Sporla uğraşan Kulüplerin üye olabilmeleri için, kendi Genel Kurullarında Karar almaları ve kararı bir yazı ile Federasyona bildirmeleri zorunludur.

Üye spor kulübü dernekler tüzükleri ve programları yönünde çalışmalarını Federasyondan bağımsız olarak gerçekleştirirler.

Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Tüzüğüne ve Genel Kurul Kararlarına uymakla yükümlüdürler. Üye Spor Kulübü Derneklerin Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların uygulanmasında işbirliği yapması beklenir.

Üye Spor Kulübü Dernekleri yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarını, Federasyon Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yapmış ve Federasyon Delegelerini belirlemiş olmak zorundadır ve Üye Spor Kulübü Derneklerince belirlenen Delegelerin listesi, Federasyon Genel Kurulundan en az (45)gün önce bildirilir. Genel Kurullarını 3 yılda bir yapan Spor Kulübü Dernekleri Delegelerini üç yıl için seçmiş kabul edilirler.

Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazam ödemek zorundadırlar.

Dernekler Federasyona üye olurken, kendi üyelerinin ad, adres ve iletişim bilgilerini yazılı olarak bildirirler. Her altı ayda bir üyelikten çıkarılan ve yeni üyelerin ad ve adreslerini bildirirler.

Üye Spor Kulübü Derneklerinin Yönetim Kurulları her altı ayda bir çalışmaların ve mali tabloların özetlendiği bir raporu Federasyona yollarlar.

Üye Spor Kulübü Dernekleri hazırladıkları her türlü basılı belge, davetiye, afiş, katalog, şartname, albüm, kitap, CD ve benzerlerinden üçer adedini Federasyona yollarlar.

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına davet edildiklerinde kabul edilebilir ciddi mazeretleri dışında üye spor kulübü derneklerinin katılması gerekir.

Madde 9. Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik

başvurusunu görüşüp karara bağlar.

Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısına üyelik başvurusunda bulunan kulüplerin veya üye Kulüplerin Yeni delege isimlerinin bildirilmesi durumunda konu Yönetim kurulunda görüşülür üyeliğe veya delegeliğe kabul veya red edilmesi Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.

Madde 10. Üyeliğin Sona Ermesi :

Üye Spor Kulübünün kendi Genel Kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak , üye kulüp, bu isteğini Genel Kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak Federasyona bildirme zorundadır. Genel Kurulda Federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

 1. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdiremez.

Madde 11. Onur Kurulu kararı ile ve mali yükümlülüklerini yerine

getirmeme :

Onur Kurulu Kararı ile ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeme nedeniyle kulüpler üyelikten çıkarılabilir. Üye Kulübün, kendi Genel Kurulunda fesih Kararı alması ile de üyelik son bulur.

Madde 12. Başka bir Federasyona üye olan Spor Kulübünün üyeliği :

Başka bir Federasyona üye olan Spor Kulübünün üyeliği sona erer. Ancak, bu karar öncesi, aynı Genel Kurulda Federasyon Temsilcisine de söz verilmesi zorunludur.

Madde 13. : Kulüplerin, yıllık aidat miktarı :

Tüzüğün 13 Maddesi Olan Kulüplerin Yıllık aidat bedeli.

Kulüpler ilk , giriş ödentisi olarak toplam 1.000.-TL. Öderler.

Ayriyeten yıllık aidat miktarı olarak ta 420.TL. öderler. Kulüpler istemeleri halinde üye aidatlarını aylık 35.TL. ?de Ödeyebilirler.(35 X 12 = 420)

Kulüpleri tarafından Kulüplerini temsilen ASKF?ye delege veya üye olarak seçilen veya atanan, ayriyeten Kulüplerle ilişkisi kesildiği halde Yönetim Asil ve Yedek, Denetim asil ve Yedek, Onur kurulu asil ve yedek ve diğer Kurullarda yer alan v.s. üyeler (Delegeler) Kulüpler aidatlarını her yıl üç ayda bir haklı mazerete dayandırmadan ödemeyenler yönetim Kurulu Kararı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan , Delegelikten ve üyelikten düşürülür. (Temsil ettiği Kulübün üyeliği devam eder.) Ancak kulüp de aidatını ödemediği takdirde Kulübünde üyeliği düşer.

Yıllık aidatlarını ödemeyen Delegenin ve (Kulübün) üyenin kaydına aidatını ödemediğinden dolayı kaydı ve üyeliği sona ermiştir. Yazılır. Aidat borcunu ödemediğinden dolayı kaydı ve üyeliği silinen üye, Genel Kurulda seçme, seçilme hakkını ve Genel Kurula iştirak hakkı yoktur. (Hakkını Kaybeder)

Üyenin kendisine Kaydının silindiğine dair tebligat yapılmaz.

Üye ASK.Federasyonundaki bütün üyelik haklarını kaybeder.

Yeniaidatlarında Genel Kurul tarafından günün şartlarına göre belirlenir.

Madde 14. Federasyonun organları :

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Onur Kurulu

Federasyon başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara Genel

Kurul ile Denetim Kurulu? nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Kurul :

Madde 15.: Genel Kurul ÜÇ yılda bir ?MAYIS? ayında toplanır :

Genel Kurul, Üç yılda bir ?MAYIS? ayında toplanır. Her üye Kulüp Genel Kurula üçer delege ile katılır. Üye Kulüplere, Üçer delegelerini kendi Genel Kurullarında seçebilecekleri gibi, Kulüplerden gelen Delegeler ASK.Federasyonunun Yönetim, Denetim, Onur ve Diğer Kurulların Asil ve Yedeklerine seçilmeleri halinde bu görevlerine devam ettiği sürece Asil Delege Sayılırlar. (Kulüplerle ilişikleri Kesilmiş olsa dahi) Kulüpler tarafından ASKF. Asil ve Yedek delegeliğine Bildirilen isimler ASKF. Yönetim Kurulu tarafından delegeliği kabul edildikten sonra Seçme ve seçilme hakkını elde edebilirler (ASKF. Yönetimi üyeliği Kabul veya red edebilir.)

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri de delege olarak katılabilirler.

Delegeler, yenileri seçilene kadar delegelik haklarını korurlar.

Delegelerin ölümleri veya ayrılmaları halinde, yedekleri yoksa, Yönetim Kurulu yerlerine atama yapabilir.

- ASK.Federasyonunun Genel Başkanlığı görevini üç dönem (9 sene) Yapanlar veya Dört dönem (12 sene) daha uzun süre Yönetim Kurulu üyeliği yapanlar ömürleri boyunca Genel Kurul Doğal Delegesidirler.

Madde 16. Genel kurulun olağan üstü toplanması :

Genel Kurul ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurulu? nun gerekli görmesi veya Genel Kurul delegelerinin en az beşte birin yazılı başvurusu üzerine de olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda organlara seçilenler, olağan Genel Kurula kadar görevde bulunabilirler.

Madde 17. Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saatı ve gündemi :

Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce yöresel bir gazete İlanı, Elektronik posta veya Posta kanalıyla bir yazı ile bildirilir; İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Madde 18. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin

toplamının en az yarıdan bir fazlası ile açılabilir.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin toplamının en az yarıdan bir fazlası ile açılabilir. Çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyeleri toplamının iki katından az olmaz. Genel Kurulu, Genel Başkan ya da yetki vereceği bir yönetici açar.

Madde 19. Genel Kurulda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Seçimleri:

Genel Kurulda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Seçimleri gizli oyla yapılır. Seçimler ve fesih dışındaki kararlar açık oyla alınabilir.

Madde 20. Delegelerin Genel Kurula Katılma Esasları :

Delegeler, Genel Kurula fotoğraflı kimlik belgelerini göstererek ve isimlerini içeren listeyi imzalayarak katılırlar.

Delegeler , oylarını doğrudan kendileri kullanmak zorundadırlar.

Madde 21. Kulüp delegelerinin Federasyona bildirilmesi :

Kulüpler, belirledikleri delegelerini, Federasyon Genel Kurulundan en az 20 gün önce yazı ile bildirmek zorundadırlar.

 

Madde 22. Genel Kurul Divanın oluşturulması :

Genel Kurul toplantılarını yürütmek üzere bir Divan Başkanı, bir yardımcısı ile bir sekreter açık oyla seçilir.

Madde 23. Genel Kurulda Sadece gündemde yer alan maddeler

görüşülür :

Genel Kurulda sadece gündem de yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az Onda birinin vereceği yazılı önergenin gündeme alınması zorunludur.

 

Tüzük Değiştirilmesi :

 

Madde 24. Tüzüğün Değiştirilmesi :

Genel Kurulda, kararlar, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az yarıdan bir fazlasının oylarıyla alınır.

Ancak, tüzük değişikliği ya da tüzüğe ek yapılması için, toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir. Her üye, tüzük değişikliği veya ek yapma önerisinde bulunabilir.

 

Madde 25. Genel Kurul Sonuçlarının Valiliğe bildirilmesi :

Genel Kurulu izleyen 30 gün içinde, sonuçların ve tutanaklarla organlara seçilenlerin ilgili yasanın öngördüğü şekilde Valiliğe bildirilmesi zorunludur.

 

Madde 26. Genel Kurulun Görev ve yetkileri :

Organları seçer, bütçeyi görüşür. Konfederasyona katılmayı veya ayrılmayı karara bağlar.

Madde 27. Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

 

Madde 28. Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma programlarını görüşür.

Madde 29. Yönetim ve Onur Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar.

Madde 30. Taşınır veya taşınmaz malların satın alınması için yönetim Kuruluna yetki verir. Federasyonun amacına yönelik çalışması için öneriler yapar.

Madde 31. Gerektiğinde Federasyonun dağıtılmasını kararlaştırır.

 

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

 

Madde 32. Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurulca doğrudan seçilen 1(Bir) Genel Başkan ve 1(Bir) Genel Sekreter ile 7 üyeden oluşur. Ayrıca, 7 de yedek üye seçilir. Kurul Üç yıl görev yapar.

 

Madde 33. Yönetim Kurulu normal olarak 15 günde bir, gerekli görüldüğünde Genel Başkanın ve iki üyenin başvurusu üzerinde de toplanır.

 

Madde 34. Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında 1 Genel Başkan yardımcısı 1. Genel Sekreter yardımcısı, 1. Mali Sekreter, 1. Örgütlenme Sekreteri ile 1. Eğitim Sekreterini kendi arasından seçer.

 

Madde 35. Arka arkaya iki toplantıya özürsüz katılmayan yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

 

Madde 36. Genel Başkanın veya Genel Sekreterin istifa etmesi ya da görevlerini yapamaz duruma gelemsi halinde Yönetim Kurulu, kendi arasından Genel Başkan ve Genel Sekreteri seçer.

 

Madde 37. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kararlarını ve Federasyonunun

Amacı ile ilgili işleri yürütür.

 

Madde 38. Kulüplerin isteklerin değerlendirir, onlar arasında yakınlaşmayı sağlar.

Madde 39. Kulüplerin Araç ? Gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını , antrenör, yönetici, yarışma ve yarışmalar öncesi ve sonrası , sosyal güvenlik gibi ve benzeri konulardaki sorunlarını çözüme götürmeye çalışır.

Madde 40. Federasyon iki yıllık çalışma programını düzenler ve uygular, gerektiğinde yasalar içinde ücretli kişi çalıştırabilir.

 

FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 41 :Genel Başkanlık Adaylığı Koşulları İle Görev ve Yetkileri Genel Başkanlığa Aday olabilmek için delegeler arasında daha önce üç dönem (Dokuz sene) Yönetim Denetim, Onur Kurulu, Üyeliği veya Dört dönem (Oniki sene) Genel Kurul delegeliği yapmış olmak gereklidir.

Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

Gerçek ve tüzel kişilerle tüm kurumlar karşısında ASK.Federasyonunu temsil eder.

 

Madde 42. Gelir ve gider belgelerini onaylar.

Madde 43. Çıkarılacak yayının sahibidir.

Madde 44. Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur,

Basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini , Yönetim Kurulu? nun da uygun bulması halinde başka çalışma arkadaşlarına devredebilir.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

 

Madde 45. Federasyonun yazışmalarından sorumludur.

Madde 46. Üye kulüpler, devlet kuruluşları ve öteki kurumlar arasında ki haberleşme ağını kurar. Eğitim, yayın, araç ? gereç üretimi konularında Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi içinde ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapar.

Madde 47. Mali Sekreter Mali İşlerden, eğitim Genel Sekreteri eğitim işlerinden, Örgütlenme Sekreteri örgütlenme işlerinden Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sorumludur.

 

DENETİM KURULU VE YETKİLERİ

 

Madde 48. Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 49. Denetim Kurulu normal olarak 6 ayda bir toplanır. Federasyonun, tüm işlemlerini denetler, Yönetim Kuruluna raporlar verir.

Toplandığında Genel Kurula da rapor sunar.

 

Madde 50. Denetim Kurulu, her zaman hesapları inceleyebilir.

 

ONUR KURULU VE YETKİLERİ

 

Madde 51. Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 52. Yasalara, tüzük, yönetmelik, ilkeler ve amaçlara aykırı davranan yönetici, diğer mensuplar ve üye kulüplere 3 ay ? 2 yıl arasında değişen geçici çıkarma, görevden uzaklaştırma, haklardan yoksun bırakma ile sürekli çıkarma cezaları verebilir.

 

Madde 53. Cezalandırılan Yönetici veya üye dernekler, Onur Kuruluna , sonuç alamazlarsa Genel Kurula itiraz edebilirler.

Madde 54. Onur Kurulunca,kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları aynı kurullar itiraz üzerine bozabilir. Genel Kurulun kabul veya bozma kararı ise kesindir.

 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI VE GİDERLERİ

 

Madde 55. Üye spor Kulüplerinden alınacak katılma payları, yardım ve bağışlar, balo, konser, gece, piyango, spor yarışmaları, yayın, banka ve öteki gelirlerle Konfederasyonun yardımları Federasyonun gelirlerini oluşturur.

 

Tüm gelirler, gelir makbuzlarıyla belgelenir.

 

Madde 56. Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş, Başkan veya yetkili kılınacak üye veya üyelerce onaylanmış, yasal belgelere bağlanmış her türlü tüketim ve ödeme Federasyonun gideridir.

 

Zorunlu Defter ve Belgeler

 

Madde 57. Üye Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defterleri, Gelir ve Gider Defteri, Karar Defteri, Bu Defterlerin noterce onaylanmış olması zorunludur. Defter ve belgeler en az 5 yıl saklanır.

FEDERASYONUN DAĞILMASI VEYA DAĞITLIMASI

 

Madde 58. Federasyonun Genel Kurul Kararı ile sona erdirilmesi (dağıtılması) için, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gereklidir. Yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde, ikinci toplantıya katılan delegelerin sayısı ne olursa olusun dağılma konusu görüşülebilir. Bu durumda bile,dağılma kararı üçte iki çoğunlukla alınmak zorundadır.

 

Federasyon yargı organlarının karı ile de dağıtılabilir.

 

Madde 59. Federasyonun dağılması veya dağıtılması halinde, ilgili yasalarda aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde, tüm mal ve paraları üye spor kulüpleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

 

ÖTEKİ KURULLAR

 

Madde 60. Federasyon Yönetim Kurulu, üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleriyle çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması için Danışma,Basın, Hukuk, Araştırma, Diş İlişkiler ve benzeri kurullar oluşturabilir.

 

Madde 61. Federasyon Yönetim Kurulu, Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleriyle çelişmeyecek şekilde, Konfederasyonun da onayı ile gerekli gördüğü konularda iç yönetmelikler hazırlayabilir.

 

Madde 62. Tüzükte yer almayan konularda ilgili yasalar geçerlidir.

Geçici Maddeler :

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C.Kimlik No

Baba Adı

Doğum Yeri Ve Tarihi

Mesleği

Seçildiği Görevi

Yerleşim Yeri

 
 

1

Cengiz POLATER

28816863114

M.Emin

VAN 15.12.1960

Emekli

Başkan

Serhat Mah.Milli Egemenlik Cad. 2010 Sok No : 4 Kat : 2

 

2

M. Saim ÇİÇEKDENK

18239829866

Tacdin

ÖZALP 18.02.2955

Memur

Genel Sekreter

Sağlık Müdürlüğü Lojmanları No : 1 VAN

 

3

Ali ÇOBAN

50533751504

Nadir

G.PINAR 25.04.1959

Memur

Başkan Yardımcısı

Hacibekir Mah.Kışla yolu 2.Sok. No : 9 VAN

 

4

Çetin ATACAN

45043321866

Muharrem

VAN 01.10.1949

Emekli

Mali Sekreter

Şabaniye Mah.Pembesi Mirza Sok. No . 35 VAN

 

5

Şenol GÜLLE

27160917610

Cevdet

VAN 24.11.1964

Memur

Başkan Yardımcısı

Alipaşa Mah.2.Altaylı Sok. No . 24 VAN

 

6

Ramazan KIVANÇ

42568404418

Reşit

ERUH 07.12.1972

Memur

Başkan Yardımcısı

Şerefiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. No : 70 VAN

 

7

Mevlüt ÇİLESİZ

51778097228

Devriş

VAN 08.02.1953

Emekli

Örgütlenme Sekreteri

İskele Yalı Mah. Sazlık 2.Sok. No : 18/A VAN

 

8

Reşit GÜLTAY

34507672880

Mehmet

AHLAT 01.02.1952

Emekli

Eğitim Sekreteri

Hafiziye Mah.Umman Sok. No : 5 VAN

 

9

Gökhan MİS

43963357538

Kamber

VAN 24.05.1966

Teknisyen

Üye

Bahçivan Mah.Kılıçlı Baba Sok.Safa sitesi B Blok No : 2 VAN

 

1.Federasyonunun organların oluşumu ve işleri yürütmeye ve temsil etmeye yetkili Yönetim Kurulu şöyledir.

2. Yazışma ve tebligatları almaya yetkili yöneticiler şunlardır.

a) Cengiz POLATER ASKF.Hastahane 2.Cad.Ortaklar İş Merkezi Kat : 4 No : 4 VAN

b) Çetin ATACAN ASKF.Hastahane 2.Cad.Ortaklar İş Merkezi Kat : 4No : 4 VAN